Διακρατική συνάντηση του προγράμματος  “Social servicesin support of Roma women and children for a life free of violence“, στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE, JUST/2013/DAP/AG/5661, στην Καρδίτσα, στις 7 και 8 Ιουλίου 2016.